Thông tin liên hệ

LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

08/10/2019 16:25:06

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Nguyễn Ngọc Chỉnh

Giám đốc

(0252) 3500205

0913883919

chinhnn@snv.binhthuan.gov.vn

Đỗ Thái Dương

Phó Giám đốc

(0252) 3600789

0989951979

duongdt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc

(0252) 3500144

0913825872

anhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Bông

Phó Giám đốc

(0252) 3500878

0916770000

bongnt@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Minh Thư

Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

(0252) 3722563

0918585980

thuttm@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Minh

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

(0252) 3722564

0919415878

minhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hữu Minh

Chi cục trưởng

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

(0252) 3824084

0918284313

minhnh@snv.binhthuan.gov.vn

Đỗ Hữu Bá

Trưởng Ban Tôn giáo

(0252) 3754011

0918560743 

badh@snv.binhthuan.gov.vn

Phan Tuấn Khanh

Phó Trưởng Ban Tôn giáo

(0252) 3825122

0913719671

khanhpt@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Hữu Tuấn

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

(0252) 3757678

0983642432

tuanth@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Quốc Chinh

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

(0252) 3829914

0938052717

chinhnq@snv.binhthuan.gov.vn

Vũ Thị Xuân Lộc

Trưởng phòng Tổ chức, Công chức

(0252) 3832939

0983103822

locvtx@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thành Nhân

Phó Trưởng phòng

Tổ chức, Công chức

(0252) 3821518

0908540122

nhannt@snv.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng Tổ chức, Công chức

(0252) 3829896

0917169050

xuanltt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng Cải cách hành chính

(0252)3828820

0918783922

dungnv@snv.binhthuan.gov.vn

Phan Tây Hồ

Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính

(0252)3828820

0913819315

hopt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Chánh Thanh tra Sở

(0252) 3821618

0915815379

trangntm@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Thanh Thuần

Phó Chánh thanh tra Sở

(0252) 3821618

0979897246

thuantt@snv.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Phú Thái

Chánh Văn phòng

(0252) 3506688

0919526888

thaihtp@snv.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Triệu Tín

Phó Chánh văn phòng

(0252) 3832949

0396947960

tinht@snv.binhthuan.gov.vn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
Liên Hệ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech