Thông tin lãnh đạo Sở

LÃNH ĐẠO SỞ

Thông tin lãnh đạo Sở

28/09/2016 13:36:16

Căn cứ Quyết định số 1039/QĐ-SNV ngày 15/9/2015 của Sở Nội vụ, việc phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo Sở được thực hiện như sau:

1. Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở:

Chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ. Chủ tài khoản của cơ quan. Trực tiếp phụ trách:

a) Lĩnh vực:

- Công tác tổ chức cán bộ; xử lý kỷ luật; đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong cơ quan, đơn vị hoặc theo chỉ đạo của UBND tỉnh và thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân.

- Chế độ, chính sách tiền lương và các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính.

- Công tác tổ chức; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan.

- Thực hiện những nhiệm vụ, công việc theo sự phân công, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Tham gia một số ban chỉ đạo của tỉnh.

- Công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản; chỉ đạo thực hiện các quy định về công khai tài chính, thanh quyết toán kinh phí; mua sắm trang thiết bị, phương tiện và các tài sản khác của cơ quan.

- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Chủ tịch Hội đồng kỷ luật; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng; Chủ tịch Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các Ban chỉ đạo khác của Sở (nếu thấy cần thiết).

- Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan cho Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

Phòng Công chức, viên chức và Thanh tra sở.

2. Ông Đỗ Thái Dương - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Được Giám đốc Sở ủy quyền trực tiếp phụ trách:

a) Lĩnh vực:

- Công tác tổ chức bộ máy, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Công tác quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Cải cách chế độ công vụ, công chức.

- Công tác tổ chức hội, quỹ, tổ chức phi chính phủ; tổ chức phối hợp liên ngành theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh.

- Công tác tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị trong nội bộ cơ quan.

- Công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ cơ quan; thi đua khen thưởng lĩnh vực nội vụ các sở, ngành và địa phương. Công tác thi đua khen thưởng Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh (Khối 3).

 - Công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác.

- Quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

- Được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác. 

b) Trực tiếp chỉ đạo:

Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ; Văn phòng Sở và Chi cục Văn thư, lưu trữ.

3. Ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Được Giám đốc Sở ủy quyền trực tiếp phụ trách:

a) Lĩnh vực:

- Tổ chức xây dựng chính quyền.

- Công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

- Cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

- Công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Quản lý nhà nước về công tác thi đua khen thưởng;

- Được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác. 

b) Trực tiếp chỉ đạo:

Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên; Phòng Cải cách hành chính và Ban Thi đua Khen thưởng.

4. Ông Lê Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Được Giám đốc Sở ủy quyền trực tiếp phụ trách:

a) Lĩnh vực:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

- Được Giám đốc ủy quyền bằng văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác.

b) Trực tiếp chỉ đạo:

Ban Tôn giáo./. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Lãnh Đạo Sở - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech