CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>

Chức trách, nhiệm vụ của công chức chuyên trách cải cách hành chính

(18/08/2016 08:26:36)

Trên cơ sở Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 – 2015” của Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn chức trách, nhiệm vụ của công chức cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương, cụ thể như sau:

Giải pháp nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công tại tỉnh Bình Thuận

(18/08/2016 08:20:47)

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI) là công cụ đo lường khách quan hiệu quả của công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa vào trải nghiệm của người dân khi tiếp xúc, giao dịch với cơ quan chính quyền các cấp. Mặc dù, chỉ số PAPI chỉ mang tính chất tham khảo nhưng được thực hiện trên cơ sở khoa học nên phản ánh và đánh giá mức độ hài lòng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đối với các cấp chính quyền, đối với cán bộ, công chức, cán bộ dân cử; phản ánh phần nào thực trạng công tác cải cách hành chính và hiệu quả hoạt động của chính quyền, các cơ quan hành chính công tại địa phương.

Tổ chức điều tra xã hội học để xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2013 cấp tỉnh

(18/08/2016 08:16:05)

Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) là một công cụ quản lý giúp Chính phủ, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý giám sát tiến độ, kết quả triển khai thực hiện các chương trình, dự án cũng như tác động của chúng đối với việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Chỉ số PAR INDEX được xây dựng theo hướng bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, xem xét cụ thể việc áp dụng phương pháp theo dõi, đánh giá dựa trên kết quả đối với cải cách hành chính, phân tích đặc điểm, nhiệm vụ của từng cấp hành chính (Trung ương và địa phương) để đề xuất nội dung, phương pháp xác định PAR INDEX một cách khoa học, phù hợp với thực tiễn triển khai cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Chỉ số này được đánh giá trên cơ sở điều tra xã hội học và chấm điểm về kết quả thực hiện về CCHC (ở 8 nội dung, 34 tiêu chí ) đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách Cải cách Hành chính giai đoạn 2013-2015

(18/08/2016 07:46:23)

Với mục tiêu “Xây dựng được một đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính nhà nước”, vừa qua, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Thông báo Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính Điện lực tỉnh Bình Thuận

(18/08/2016 07:38:53)

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-SNV ngày 13/3/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2012. Ngày 29/11/2012, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Công ty Điện lực Bình Thuận và Chi nhánh điện Phan Thiết trong tiếp nhận, tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính cho cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa

Dự thảo về Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận

(18/08/2016 07:36:48)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Thuận; Để đảm bảo chặt chẽ và thống nhất trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh, Sở Nội vụ gửi Dự thảo “Quyết định phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận” đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý nội dung Dự thảo trước khi Sở trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Cái cách hành chính - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech