CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>

Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách Cải cách Hành chính giai đoạn 2013-2015

(18/08/2016 07:46:23)

Với mục tiêu “Xây dựng được một đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính ổn định, có phẩm chất đạo đức, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, triển khai cải cách hành chính nhà nước”, vừa qua, Bộ Nội vụ đã phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015.

Thông báo Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính Điện lực tỉnh Bình Thuận

(18/08/2016 07:38:53)

Thực hiện Kế hoạch số 401/KH-SNV ngày 13/3/2012 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2012. Ngày 29/11/2012, Sở Nội vụ đã tiến hành kiểm tra công tác CCHC tại Công ty Điện lực Bình Thuận và Chi nhánh điện Phan Thiết trong tiếp nhận, tham mưu giải quyết hồ sơ hành chính cho cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa

Dự thảo về Quyết định Phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận

(18/08/2016 07:36:48)

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 09/3/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 của tỉnh Bình Thuận; Để đảm bảo chặt chẽ và thống nhất trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh, Sở Nội vụ gửi Dự thảo “Quyết định phê duyệt kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2013 của tỉnh Bình Thuận” đến các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham gia góp ý nội dung Dự thảo trước khi Sở trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

<<  <  ...  3  4  5  6  7  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIÊN KẾT WEBSITE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Cái cách hành chính - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech