Phê duyệt “Đề án sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quý theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Phê duyệt “Đề án sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quý theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”

27/09/2018 08:50:50

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”,

Căn cứ Kế hoạch số 991/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy và Kết luận số 634-KL/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về các đề án sắp xếp tổ chức bộ máy của huyện Phú Quý theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII),

Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Phú Quý tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 phê duyệt “Đề án sáp nhập các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Phú Quý theo hướng tinh gọn, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, theo đó thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 07 phòng chuyên môn còn 04 phòng chuyên môn  thuộc UBND huyện Phú Quý, gồm:

1.     Phòng Văn xã: thành lập trên cơ sở sáp nhập 03 phòng (Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế và Phòng Văn hóa - Thông tin) và bổ sung nhiệm vụ Lao động – Thương binh và Xã hội (từ Phòng Nội vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội), đồng thời chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch cho Phòng Kinh tế - Tài chính thực hiện.

2.     Phòng Kinh tế - Tài chính: thành lập trên cơ sở sáp nhập Phòng Kinh tế và Phòng Tài chính - Kế hoạch, đồng thời bổ sung nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch.

3.     Phòng Tư pháp.

4.     Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, tại Kết luận số 634-KL/TU ngày 21/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) thống nhất phương án sáp nhập Phòng Nội vụ với Ban Tổ chức Huyện ủy thành Ban Tổ chức - Nội vụ; Văn phòng HĐND và UBND huyện hợp nhất với Văn phòng Huyện ủy thành Văn phòng Huyện ủy - HĐND và UBND; Thanh tra huyện hợp nhất với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thành Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra huyện.

Việc thực hiện các Đề án trên triển khai khi được Hội đồng nhân dân huyện thông qua theo đúng quy định ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định sửa Nghị định số 37/2014/NĐ-CP./.

Phòng Tổ chức biên chế

 Các bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech