Triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 991/KH-UBND và Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh.

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Triển khai thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 991/KH-UBND và Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh.

02/05/2018 16:41:49

Thực hiện quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại hai Kế hoạch của UBND tỉnh, gồm: Kế hoạch số 991/KH-UBND[1] và Kế hoạch số 991/KH-UBND[2] ngày 15/3/2018 của UBND tỉnh, Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các nội dung công việc có liên quan, đảm bảo đúng tiến độ UBND tỉnh đã đề ra và trên tinh thần chủ động thực hiện, không chờ đợi hướng dẫn của Trung ương[3].

Cụ thể như sau:

1. Công văn số 814/SNV-TCBC ngày 17/4/2018 về việc rà soát, xây dựng Phương án rà soát, sắp xếp, thu gọn, giảm đầu mối bên trong các sở, cơ quan ngang sở theo Kế hoạch 991/KH-UBND của UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết Công văn số 814/SNV-TCBC: Tại đây

2. Công văn số 868/SNV-TCBC ngày 23/4/2018 về việc xây dựng và trình UBND tỉnh các Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 992/KH-UBND của UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết Công văn số 868/SNV-TCBC: Tại đây

3. Công văn số 901/SNV-TCBC ngày 26/4/2018 về việc đăng ký thực hiện thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy theo Kế hoạch số 991/KH-UBND và Kế hoạch số 992/KH-UBND của UBND tỉnh.

Nội dung chi tiết Công văn số 901/SNV-TCBC : Tại đây[1] thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

[2] thực hiện Chương trình hành động số 43-CTr/TU ngày 30/01/2018 về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

[3] theo Công văn số 1138-CV/TU ngày 28/3/2018 của Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy.


Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech