Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Bảng mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

02/05/2018 16:32:11


Căn cứ Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 2056/QĐ-BNV ngày 31 tháng 12 năm 2015,

Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của các Sở, cơ quan ngang Sở[1], Sở Nội vụ đã tổng hợp, thẩm định và tham mưu Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của các cơ quan sau:

1.    Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 23 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Thanh tra tỉnh. Cụ thể gồm: 06 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 05 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

2.   Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 23 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Cụ thể gồm: 06 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 05 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

3.   Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 23 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Ban Dân tộc. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 03 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

4.   Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 30 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Thông tin và Truyền thông. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 10 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

5.   Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 40 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Nội vụ. Cụ thể gồm: 14 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 14 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

6.   Quyết định số 206/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 28 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 08 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

7.   Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 43 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Công thương. Cụ thể gồm: 14 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 17 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

8.   Quyết định số 1022/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 34 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Giao thông Vận tải. Cụ thể gồm: 12 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 10 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

9.   Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 29 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Xây dựng. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 09 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

10.    Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh phê duyệt 30 Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm của Sở Tư pháp. Cụ thể gồm: 08 vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý; 10 vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ và 12 vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Bản mô tả và Khung năng lực vị trí việc làm là cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý công chức và người làm việc theo hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ./.[1] 18 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Ban Quản lý các KCN.


Phòng Tổ chức biên chế và Tổ chức phi chính phủCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech