Phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của các sở, cơ quan ngang sở theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của các sở, cơ quan ngang sở theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

27/09/2018 08:48:56

Thực hiện Kế hoạch số 82-KH/TU ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 991/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2018. Kế hoạch đề ra nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Phương án rà soát, sắp xếp, thu gọn, giảm đầu mối bên trong của sở, cơ quan ngang sở theo nguyên tắc bảo đảm bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; một đầu mối thực hiện nhiều việc, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Theo đó, thực hiện sáp nhập, hợp nhất các phòng chuyên môn thuộc sở theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, biên chế tối thiểu của phòng thuộc sở thực hiện theo đúng quy định của Trung ương. Đây được xem là một nhiệm vụ chủ yếu, rất quan trọng và tạo bước ngoặc lớn về tổ chức bộ máy của các sở, cơ quan ngang sở.

Phương án được tổng hợp, tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) có ý kiến thống nhất tại Kết luận số 646-KL/TU ngày 10 tháng 9 năm 2018. Trên cơ sở Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 24/9/2018, UBND tỉnh lần lượt ban hành các Quyết định phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức hành chính cấp phòng của các sở, cơ quan ngang sở theo hướng tinh gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tại các Quyết định, UBND tỉnh giao trách nhiệm thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở chỉ đạo thực hiện nội dung công việc chuẩn bị cho việc thực hiện phương án sắp xếp hoàn thành trước ngày 30/9/2018. Các phòng theo phương án sắp xếp chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2018.

Kết quả sau sắp xếp, tổng số đầu mối bên trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh sẽ giảm từ 145 phòng, ban, đơn vị trực thuộc còn 111 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, giảm được 34 phòng, ban, đơn vị trực thuộc, chiếm 23,45%.

Phòng Tổ chức biên chếCác bài viết khác

 
 
 
 
 
 
 
 

THÔNG BÁO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY - BIÊN CHẾ & TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

 
 
 
 
 
 
 
Tổ Chức - Biên Chế & Tổ Chức Phi Chính Phủ - Sở Nội Vụ Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Số 04 đường Hải Thượng Lãn Ông, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822518 Fax: 062.3822518

Email: snv@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech