DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

TT

Tên tài liệu

Mã hiệu

Ghi chú

Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng

1

Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng


Quyết định số 475/QĐ-SNV ngày 04/8/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

2

Mô hình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

MHQLCL

Tải về

3

Sơ đồ tương tác các quá trình Hệ thống quản lý chất lượng

PL.01

Tải về

4

Chính sách chất lượng

PL.02

Tải về

5

Danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng

PL.03

Tải về

6

Mục tiêu chất lượng của Sở Nội vụ

PL.04

Tải về

7

Báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2022

PL.05

Tải về

8

Mục tiêu chất lượng của phòng chuyên môn

PL.06

Tải về

9

Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng của phòng chuyên môn

PL.07

Tải về

10

Hướng dẫn kiểm soát thông tin dạng văn bản

HD.01

Tải về

11

Hướng dẫn quản lý rủi ro, cơ hội

HD.02

Tải về

12

Hướng dẫn đánh giá nội bộ

HD.03

Tải về

13

Hướng dẫn kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục

HD.04

Tải về

14

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận


- Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh

Tải về

15

Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Nội vụ


Quyết định số 607/QĐ-SNV ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16

Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số biên chế theo vị trí việc làm của lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ


Quyết định số 101/QĐ-SNV ngày 03/3/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16.1

Phân công nhiệm vụ đối với công chức phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên


Quyết định số 530/QĐ-SNV ngày 24/8/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16.2

Phân công nhiệm vụ đối với công chức phòng Tổ chức, công chức


Quyết định số 148/QĐ-SNV ngày 24/3/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16.3

Phân công nhiệm vụ đối với công chức phòng Cải cách hành chính


Quyết định số 80/QĐ-SNV ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16.4

Phân công nhiệm vụ đối với công chức Thanh tra Sở Nội vụ


Quyết định số 667/QĐ-SNV ngày 05/10/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

16.5

Phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng Sở Nội vụ


Quyết định số 713/QĐ-SNV ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ

Tải về

 16.6 Phân công nhiệm vụ đối với công chức, viên chức phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ
 

 Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ

Tải về

17 Kế hoạch áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 của Sở Nội vụ
 

Kế hoạch số 107/KH-SNV ngày 13/01/2023 của Sở Nội vụ

Tải về

Quy trình giải quyết TTHC

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1

Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố.


Quyết định số1263 /QĐ-UBND ngày 03/ 6/2020 của UBND tỉnh

Tải về

2

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã


Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 UBND tỉnh

Tải về

Lĩnh vực quản lý nhà nước về công tác thanh niên

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh.


Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 UBND tỉnh

Tải về

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh.


3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong.


Lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ

1

Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ   

Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 UBND tỉnh

Tải về

Lĩnh vực công chức, viên chức

1

Thủ tục tiếp nhận vào công chức


Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBNDtỉnh

Tải về

2

Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức


3

Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức


4

Thủ tục thi nâng ngạch công chức


5

Thủ tục thi tuyển công chức


6

Thủ tục thi tuyển viên chức


7

Thủ tục xét tuyển công chức


8

Thủ tục xét tuyển viên chức


Lĩnh vực tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập


Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh

Tải về

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập


3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập


Lĩnh vực tổ chức phi chính phủ

1

Công nhận Ban vận động thành lập hội


Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND tỉnh

Tải về

2

Thành lập Hội


3

Phê duyệt điều lệ Hội


4

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội


5

Đổi tên Hội


6

Hội tự giải thể


7

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội


8

Cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện


9

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ


10

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ


11

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ


12

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ


13

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ


14

Cho phép quỹ được hoạt động trở lại sau khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động


15

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ


16

Đổi tên quỹ


17

Quỹ tự giải thể


Quy trình giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài (không phải TTHC)

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

1

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

QT.XDCQ.01

Tải về

2

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

QT.XDCQ.02

Tải về

3

Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện.

QT.XDCQ.03

Tải về

4

Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện.

QT.XDCQ.04

Tải về

Lĩnh vực tổ chức, biên chế

1

Thẩm định Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

QT-TCCC-24

Tải về

Lĩnh vực tổ chức, phi chính phủ

1

Thành lập các tổ chức liên ngành 

QT-TCCC-26

Tải về

Lĩnh vực công chức, viên chức

1

Nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức

QT-TCCC-27

Tải về

2

Chuyển xếp lại ngạch (CDNN), bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức

QT-TCCC-28

Tải về

3

Nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức đã có thông báo nghỉ hưu

QT-TCCC-29

Tải về

4

Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức

QT-TCCC-30

Tải về

5

Tiếp nhận công chức, viên chức từ tỉnh ngoài vào

QT-TCCC-31

Tải về

6

Chuyển công tác ra ngoài tỉnh

QT-TCCC-32

Tải về

7

Chuyển công tác trong nội bộ tỉnh

QT-TCCC-33

Tải về

8

Cán bộ, công chức, viên chức đi công tác nước ngoài

QT-TCCC-34

Tải về

9

Cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài việc riêng

QT-TCCC-35

Tải về

10

Quy trình cử CBCCVC đi đào tạo sau đại học

QT.TDĐT&VTLT.07

Tải về

Quản lý nội bộ

1

Quy trình mua sắm, sửa chữa máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ

QT.VP.01

Tải về

2

Quy trình nghỉ phép năm theo chế độ quy định đối với công chức và người lao động

QT.VP.02

Tải về

3

Quy trình Xét thi đua, khen thưởng

QT.VP.01

Tải về

4

Quy trình Tổ chức Hội nghị của Sở

QT.VP.08

Tải về

5

Quy trình thanh toán công tác phí

QT.VP.03

Tải về

 Thanh tra
1 Xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị do Sở Nội vụ tiếp nhận
QT.XLĐ

Tải về

2 Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
 QT.KTPCTN

Tải về

3
Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đã được Giám đốc Sở phê duyệt
QT.KTNV

Tải về

4 Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công vụ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt  QT.KTCV

Tải về

5 Giải quyết đơn tố cáo
 QT.GQTC

Tải về

6 Giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh
 QT.GQKNPA

Tải về

7 Giải quyết đơn khiếu nại
 QT.GQKN

Tải về

8
Tiếp Công dân
QT.TCD

Tải về

9
Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
QT.KTNV TCDXLD

Tải về

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính
 1 Kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt
QT KT.CCHC

Tải về

Quy trình giải quyết công việc đối với các tổ chức, cá nhân bên ngoài (TTHC)

Lĩnh vực tổ chức, biên chế
1
Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

QT-TCCC-01

Tải về

2 Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

QT-TCCC-02

Tải về

3
Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

QT-TCCC-03

Tải về

4
Thẩm định việc thành lập tổ chức hành chính

QT-TCCC-04

Tải về

5
Thẩm định việc tổ chức lại tổ chức hành chính

QT-TCCC-05

Tải về

6
Thẩm định việc giải thể tổ chức hành chính

QT-TCCC-06

Tải về

 Lĩnh vực tổ chức, phi chính phủ
1
Thành lập Hội

QT-TCCC-07

Tải về

2
Xếp hạng các đơn vị sự nghiệp

QT-TCCC-08

Tải về

3
Phê duyệt Điều lệ Hội

QT-TCCC-09

Tải về

4
Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội

QT-TCCC-10

Tải về

5
Đổi tên Hội

QT-TCCC-11

Tải về

6  Hội tự giải thể

QT-TCCC-12

Tải về

7
Cho phép hội đặt văn phòng đại diện

QT-TCCC-13

Tải về

8
Cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

QT-TCCC-14

Tải về

9
Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

QT-TCCC-15

Tải về

10
Thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ

QT-TCCC-16

Tải về

11
Thay đổi Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ (sửa đổi,bổ sung) Quỹ

QT-TCCC-17

Tải về

12
Cấp lại Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ

QT-TCCC-18

Tải về

13
Cho phép Quỹ được hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động

QT-TCCC-19

Tải về

14
Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ

QT-TCCC-20

Tải về

15
Đổi tên Quỹ

QT-TCCC-21

Tải về

16  Quỹ tự giải thể

QT-TCCC-22

Tải về

17
Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội

QT-TCCC-23

Tải về

18
Công nhận Ban vận động thành lập Hội

QT-TCCC-25

Tải về

Lĩnh vực Chính quyền địa phương

 1 Thành lập tổ chức Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh  QT.XDCQ.05 

Tải về

 2 Giải thể tổ chức Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 

QT.XDCQ.06

Tải về

 3 Xác nhận phiên hiệu Thanh niên xung phong ở cấp tỉnh 

QT.XDCQ.07

Tải về

 4 Thành lập Thôn mới, tổ dân phố (khu phố) mới 

QT.XDCQ.08

Tải về

 5 Phân loại đơn vị hành chính cấp xã 

QT.XDCQ.09

Tải về

 

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang