Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Cơ quan

Di động

Đỗ Thái Dương

Giám đốc

(0252) 3600789

0989951979

duongdt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Bông

Phó Giám đốc

(0252) 3500878

0916770000

bongnt@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Hữu Tuấn

Phó Giám đốc

 

0983642432

tuanth@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Ngọc Tân

Phó Giám đốc

 

0918150060

tantn@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Minh Thư

Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

(0252) 3608777

0918585980

thuttm@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Xuân Đông

Phó Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng

 

0815831668

dongtx@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Minh

Trưởng Ban Tôn giáo

(0252) 3505878

0919415878

minhnt@snv.binhthuan.gov.vn

Phan Tuấn Khanh

Phó Trưởng
Ban Tôn giáo

(0252) 3824083

0913719671

khanhpt@snv.binhthuan.gov.vn

Phan Tây Hồ

Giám đốc Trung tâm
lưu trữ lịch sử

(0252) 3832609

0913819315

hopt@snv.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Ninh Hòa

Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử

(0252)3832600

0989951985

hoahn@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thành Nhân

Trưởng phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ

(0252) 3829896

0908540122

nhannt@snv.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Phú Thái

Phó Trưởng phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ

 

0919526888

thaihtp@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Quốc Chinh

Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

(0252) 3829914

0938052717

chinhnq@snv.binhthuan.gov.vn

Bùi Văn Ba

Phó Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên

 

0908321040

babv@snv.binhthuan.gov.vn 

Vũ Thị Xuân Lộc

Trưởng phòng
Tổ chức, Công chức

(0252) 3821518

0983103822

locvtx@snv.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng phòng
Tổ chức, Công chức

(0252) 3821518

0917169050

xuanltt@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Dũng

Trưởng phòng Cải cách hành chính

(0252)3828820

0918783922

dungnv@snv.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Triệu Tín

Phó Trưởng phòng
Cải cách hành chính

(0252)3828820

0396947960

tinht@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Chánh Văn phòng Sở

(0252) 3506688

0915815379

trangntm@snv.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Chánh Văn phòng Sở

 

0965283865

tuyetnta@snv.binhthuan.gov.vn

Trần Thanh Thuần

Chánh thanh tra Sở

(0252) 3821618

0979897246

thuantt@snv.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Thùy

Phó Chánh thanh tra Sở

 

0908717576

thuylt@snv.binhthuan.gov.vn

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang