THÔNG TIN LÃNH ĐẠO SỞ NỘI VỤ

        

1. Ông Đỗ Thái Dương - Giám đốc Sở:

Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ.

a) Trực tiếp quyết định các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức bộ máy; Công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh quản lý;

- Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

- Công tác kiểm tra, thanh tra công vụ; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý hoặc tham mưu cho cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quy định.

- Công tác tuyển dụng công chức, viên chức; thi nâng ngạch công chức; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

- Công tác thi đua, khen thưởng;

b) Quyết định những vấn đề liên quan đến hoạt động của quan gồm:

- Quản lý tổ chức bộ máy, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và công tác cán bộ tại cơ quan Văn phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật. Là chủ tài khoản của Sở Nội vụ.

- Trình UBND và Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ quan và công tác tiếp công dân.

- Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh và là người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí.

- Thực hiện hợp tác quốc tế về công tác nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

c) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sau:

- Phòng Tổ chức, công chức;

- Ban Thi đua Khen thưởng;

- Phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ.

2. Bà Nguyễn Thị Bông - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công giữ vai trò Phó Giám đốc thường trực và trực tiếp điều hành, giải quyết các công việc sau:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác cải cách hành chính và cải cách công vụ, công chức;

- Công tác văn thư, lưu trữ;

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Được Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản để chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc vắng mặt hoặc đi công tác.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sau:

- Phòng Cải cách hành chính;

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử;

3. Ông Trần Ngọc Tân - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc Sở phân công trực tiếp điều hành, giải quyết các công việc sau:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng;

- Công tác tổ chức hội; quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

- Công tác hoạt động trong nội bộ Sở, gồm:

+ Công tác pháp chế; bình đẳng giới; Quy chế dân chủ; văn thư, lưu trữ; tài chính, kế toán; quản lý tài sản và hành chính quản trị trong nội bộ cơ quan.

+ Quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Nội vụ.

+ Công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ cơ quan, trong Khối thi đua các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và trong Cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam bộ.

+ Công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sau:

- Ban Tôn giáo.

- Văn phòng Sở Nội vụ;

4. Ông Trần Hữu Tuấn - Phó Giám đốc Sở:

Cùng tập thể lãnh đạo Sở chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành hoạt động chung theo chức năng nhiệm vụ của Sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và liên đới chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về nhiệm vụ được Giám đốc phân công trực tiếp điều hành, giải quyết các công việc sau:

a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức chính quyền địa phương;

- Công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nội vụ và đơn do UBND tỉnh giao;

- Công tác thanh niên;

- Công tác tiền lương;

- Công tác quản lý vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức;

- Công tác hoạt động trong nội bộ Sở, gồm:

+ Công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong nội bộ Sở.

+ Chỉ đạo, điều hành đối với lĩnh vực công nghệ thông tin; công tác áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan.

+ Được Giám đốc Sở ủy quyền bằng văn bản để chỉ đạo, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc Sở vắng mặt hoặc đi công tác.

b) Trực tiếp chỉ đạo các phòng chuyên môn và đơn vị sau:

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên;

- Thanh tra Sở;

      Theo Quyết định số 607/QĐ-SNV ngày 12/9/2022 của Sở Nội vụ về việc Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Sở Nội vụ. Tải về

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang