1. Quyết định số 101/QĐ-SNV ngày 03/3/2022 của Sở Nội vụ Bình Thuận về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số biên chế theo vị trí việc làm của lãnh đạo Sở và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ. Tải về

      2. Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

3. Quyết định số 2052/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

  4. Quyết định số 280/QĐ-SNV ngày 31/7/2020 của Sở Nội vụ về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

      5. Quyết định số 255/QĐ-SNV ngày 31/8/2023 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức và người lao động thuộc Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

      6. Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 22/8/2023 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

      7. Quyết định số 530/QĐ-SNV ngày 24/8/2022 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên thuộc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

      8. Quyết định số 80/QĐ-SNV ngày 11/02/2022 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức thuộc phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ tỉnh Bình ThuậnTải về

      9. Quyết định số 45/QĐ-SNV ngày 06/3/2023 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức phòng Tuyển dụng, đào tạo và Văn thư, lưu trữ. Tải về

      10. Quyết định số 148/QĐ-SNV ngày 24/3/2022 của Sở Nội vụ về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức thuộc phòng Tổ chức, công chức Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận. Tải về

 

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang