.

 

Văn bản quy phạm pháp luật của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

 

STT

Trích yếu nội dung văn bản

Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Thời điểm
có hiệu lực

Ghi chú

I. NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
01 Quy định nội dung chi, mức chi tổ chức thi (xét) tuyển công chức, viên chức; thi (xét) nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
số 10/2022/NQ-HĐND
ngày 07/7/2022
 Ngày 18/7/2022  Tải về
02
Quy định chế độ hỗ trợ thôi việc đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố dôi dư do sắp xếp lại tổ chức, nhân sự và chế độ trợ cấp bổ sung hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
số 12/2020/NQ-HĐND
ngày 22/7/2020

Ngày 04/8/2020
Tải về
03
Quy định chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, khu phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội cấp xã trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
số 13/2020/NQ-HĐND
ngày 22/7/2020 
Ngày 04/8/2020 Tải về
04
Quy định về chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, khu phố và số lượng, chế độ đối với người tham gia công việc ở thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
số 05/2021/NQ-HĐND
ngày 17/8/2021

Ngày 30/8/2021
Tải về
05
Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
Nghị quyết
số 31/2017/NQ-HĐND
ngày 13/12/2017

Ngày 01/01/2018
Tải về
06
Quy định chính sách khuyến khích và tôn vinh tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh
 Nghị quyết
số 17/2022/NQ-HĐND
ngày 18/11/2022
 Ngày18/11/2022  Tải về
II. QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
01 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 08/2022/QĐ-UBND
ngày 10/02/2022

Ngày 25/02/2022 Tải về
02 Ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Bình Thuận Quyết định
số 34/2016/QĐ-UBND
ngày 16/9/2016
Ngày 01/10/2016 Tải về
03
Ban hành Quy chế về công tác Thu đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 25/2018/QĐ-UBND
ngày 03/8/2018
 Ngày 15/8/2018 Tải về
04 Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 29/2019/QĐ-UBND
ngày 30/9/2019

 Ngày 15/10/2019 Tải về
05
Quy định việc bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quyết định
số 22/2020/QĐ-UBND
ngày 31/7/2020
Ngày 14/8/2020 Tải về
06 Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trần trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 32/2020/QĐ-UBND
ngày 05/11/2020
Ngày 20/11/2020 Tải về
07 Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và công chức, viên chức thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
 Quyết định
số 27/2022/QĐ-UBND
ngày 14/9/2022
Ngày 01/10/2022
Tải về
08 Ban hành Quy định Chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
Quyết định
số 26/2017/QĐ-UBND
ngày 14/9/2017
Ngày 01/10/2017
Tải về
09 Ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành tỉnh
 Quyết định
số 27/2017/QĐ-UBND
ngày 22/9/2017
Ngày 10/10/2017 Tải về
10 Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng, Phó các phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 36/2018/QĐ-UBND
ngày 17/9/2018
Ngày 17/9/2018 Tải về
11 Quy định chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã và phòng khám đa khoa khu vực
Quyết định
số 107/2006/QĐ-UBND
ngày 28/12/2006
Ngày 07/01/2007
Tải về
12
Về việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013
Quyết định
số 16/2007/QĐ-UBND
ngày 05/4/2007
Ngày 15/4/2007 Tải về
13 Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2013 của tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 33/2007/QĐ-UBND
ngày 10/7/2007
Ngày 20/7/2007  Tải về
14 Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2013 của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh
Quyết định
số 09/2010/QĐ-UBND
ngày 03/3/2010
Ngày 13/3/2010 Tải về
15 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số số 33/2007/QĐ-UBND ngày 10/7/2007 của UBND tỉnh ban hành về Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển chọn và quản lý ứng viên của Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài
Quyết định
số 46/2010/QĐ-UBND
ngày 21/10/2010
Ngày 31/10/2010 Tải về
16 Quy định chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 49/2012/QĐ-UBND
ngày 20/11/2012
Ngày 30/11/2012 Tải về
17 Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2007-2013 ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 05/4/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 48/2013/QĐ-UBND
ngày 21/10/2013
Ngày 31/10/2013 Tải về
18 Quy định chính sách trợ cấp kinh phí đối với người được cử đi học theo Đề án đào tạo nguồn nhân lực có trình độ sau đại học ở nước ngoài giai đoạn 2007-2015 của tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 49/2013/QĐ-UBND
ngày 21/10/2013
Ngày 31/10/2013 Tải về
19 Quy định công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 59/2013/QĐ-UBND
ngày 11/12/2013
Ngày 21/12/2013 Tải về
20 Quyết định bãi bỏ Điều 3 Chương I Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh
Quyết định
số 27/2018/QĐ-UBND
ngày 14/8/2018
Ngày 25/8/2018 Tải về
21 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chính sách đào tạo, thu hút nguồn nhân lực và chính sách luân chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 08/2020/QĐ-UBND
ngày 10/02/2020
Ngày 20/02/2020  Tải về
22 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng và quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Quyết định
số 14/2022/QĐ-UBND
ngày 24/5/2022

Ngày 10/6/2022
Tải về

Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang