.

DANH MỤC TÀI LIỆU QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ

STT

Tên TTHC

Mã số TTHC

Ghi chú

Quyết định phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 263/QĐ-SNV ngày 20/7/2020

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ  NỘI VỤ

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (01 TTHC)

1

Công nhận Ban vận động thành lập hội

BTN-264640

Tải về

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VĂN THƯ, LƯU TRỮ (02 TTHC)

1

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

BTN-264599

Tải về

2

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

BTN-264598

Tải về

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (04 TTHC)

(Theo Quyết định số 743/QĐ-SNV ngày05/12/2022)

1

Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

2.000456

Tải về

2

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiểu huyện thuộc một tỉnh

1.001610

Tải về

3

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

1.001604

Tải về

4

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

1.001589

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH NỘI VỤ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND TỈNH

LĨNH VỰC TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP (03 TTHC)

1

Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

BTN-264587

Tải về

2

Thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

BTN-1111111

Tải về

3

Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

BTN-1111112

Tải về

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (16 TTHC)

1

Thành lập Hội

BTN-264624

Tải về

2

Phê duyệt điều lệ Hội

BTN-264625

Tải về

3

Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hội

BTN-264626

Tải về

4

Đổi tên Hội

BTN-264627

Tải về

5

Hội tự giải thể

BTN-264628

Tải về

6

Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của Hội

BTN-264629

Tải về

7

Cho phép Hội đặt Văn phòng đại diện

BTN-264630

Tải về

8

Cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

BTN-264631

Tải về

9

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

BTN-264632

Tải về

10

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

BTN-264633

Tải về

11

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

BTN-264634

Tải về

12

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

BTN-264651

Tải về

13

Cho phép quỹ được hoạt động trở lại sau khi quỹ bị tạm đình chỉ hoạt động

BTN-264636

Tải về

14

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ

BTN-264637

Tải về

15

Đổi tên quỹ

BTN-264638

Tải về

16

Quỹ tự giải thể

BTN-264639

Tải về

LĨNH VỰC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (02 TTHC)

1

Thủ tục phân loại đơn vị hành chính cấp xã

BNV-BTN-264910

Tải về

2

Thủ tục thẩm định thành lập thôn mới, thôn tổ dân phố

2.000465

Tải về

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN (03 TTHC)

1

Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

BTN-264603

Tải về

2

Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh

BTN-264604

Tải về

3

Thủ tục xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong

BTN-261839

Tải về

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (09 TTHC)

(Theo Quyết định số 743/QĐ-SNV ngày05/12/2022)

1

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

2.000437

Tải về

2

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất cấp tỉnh

2.000422

Tải về

3

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

1.000898

Tải về

4

Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.000924

Tải về

5

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

2.000287

Tải về

6

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.000449

Tải về

7

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

1.000681

Tải về

8

Tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.000934

Tải về

9

Tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho gia đình

2.000418

Tải về

LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO (05 TTHC)

(Theo Quyết định số 743/QĐ-SNV ngày05/12/2022)

1

Thủ tục đăng ký sửa đối Hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1.001886

Tải về

2

Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1.001807

Tải về

3

Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

1.001775

Tải về

4

Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

2.000713

Tải về

5

Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

1.001550

Tải về

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH NỘI VỤ

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố) để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 582/QĐ-SNV ngày 16/11/2021

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ (09 TTHC)

1

Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh)

1.003822

Tải về

2

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ

2.001590

Tải về

3

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ

2.001567

Tải về

4

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ

5

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

1.003916

Tải về

6

Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh)

1.003950

Tải về

7

Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ

1.003920

Tải về

8

Đổi tên quỹ

1.003879

Tải về

9

Quỹ tự giải thể

1.003866

Tải về

LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ (07 TTHC)

1

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tổ chức hành chính)

1.009339

 

2

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (tổ chức hành chính)

1.009340

 

3

Thủ tục hành chính về thẩm định đề án vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (sự nghiệp công lập)

1.009352

 

4

Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh vị trí việc làm, điều chỉnh vị trí việc làm thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải đơn vị sự nghiệp công lập, Giám đốc ĐHQGHN, Giám đốc ĐHQGTPHCM, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương (sự nghiệp công lập)

1.009353

 

5

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2.001946

 

6

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

2.001941

 

7

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1.003735

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG (06 TTHC)

1

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

2.000437

 

2

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề

1.000898

 

3

Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương

1.000924

 

4

Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”

2.000287

 

5

Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại

1.000681

 

6

Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1.000934

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG QUỐC DÂN VÀ
CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC (07 TTHC)

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ (do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố) để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 618/QĐ-SNV ngày 30/11/2021

Tải về

1

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

1.005065

 

2

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

1.005062

 

3

Sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên

1.000744

 

4

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

1.005057

 

5

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

1.005466

 

6

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

1.004712

 

7

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

2.001805

 

LĨNH VỰC VĂN THƯ – LƯU TRỮ (02 TTHC)

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử trong lĩnh vực Văn thư – Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ để sử dụng trong hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 664/QĐ-SNV ngày 17/12/2021

Tải về

1

Cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

1.010196

 

2

Cấp bản sao và chứng thực lưu trữ

1.010195

 

LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ (03 TTHC)

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử trong lĩnh vực tổ chức, biên chế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 21/QĐ-SNV ngày 13/01/2022

Tải về

1

Thủ tục hành chính thẩm định thành lập tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.009331

 

2

Thủ tục hành chính thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.009332

 

3

Thủ tục hành chính thẩm định giải thể tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

1.009333

 

Quyết định về việc phê duyệt quy trình điện tử trong lĩnh vực Tôn giáo Chính phủ và lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ để sử dụng trong Hệ thống phần mềm một cửa điện tử

Quyết định số 743/QĐ-SNV ngày 05/12/2022

Tải về


Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang